მიტანის პირობები

პროდუქტის მიწოდებას kalo.ge ახორციელებს  იმ შემთხვევაში, თუ შეძენა განხორციელდა ვებ-გვერდიდან და მომხმარებელი აირჩევს ნივთის მიტანის სერვისს.

Kalo.ge  პროდუქტის მიტანის სერვისს თბილისის მასშტაბით განახორციელებს 2 სამუშაო დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებული მისამართი არის თბილისის ფარგლებს გარეთ, ტრანსპორტირება განხორციელდება 5  სამუშაო დღის ვადაში.

Kalo.ge  ვალდებულია პროდუქტი მოგაწოდოთ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებულ მისამართზე. პროდუქტის ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელიც იქნება მითითებულ მისამართზე მომხმარებელთან  შეთანხმებით. პროდუქტის მიმღები ვალდებულია kalo.ge-ს ავტორიზებულ პირს წარუდგინოს შეკვეთის უნიკალური კოდი (რომელსაც მიიღებს მეილზე )  და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მისამართზე პროდუქტის ჩაბარება ხორციელდება შეკვეთის უნიკალური კოდის საფუძველზე. მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას შეკვეთის უნიკალური კოდის უსაფრთხოება. Kalo.ge არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთის უნიკალური კოდის არაუფლებამოსილი პირის მიერ გამოყენებით დამდგარ ნებისმიერ შედეგზე.

პროდუქტის მიტანის დროს, რომელსაც უზრუნველყოფს საკურიერო კომპანია, მომხმარებელი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტზე,  რომელიც ხელმოწერით უნდა დადასტურდეს მიმღების მიერ. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე მომხმარებელი  ვალდებულია ვიზუალურად დაათვალიეროს პროდუქტი იმ შემთხვევაში თუ შეფუთვა დაზიანებულია. მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის მომენტიდან პროდუქტი ითვლება ჩაბარებულად და არ მიიღება მომხმარებლის რაიმე.

იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ჩაბარება არ ხდება უშუალოდ მომხმარებლის მიერ, მომხმარებელი ვალდებულია მიმღებს განუმარტოს, რომ kalo.ge-ს ავტორიზებული წარმომადგენლისთვის შეკვეთის უნიკალური კოდისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიწოდება, აგრეთვე მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა წარმოადგენს პროდუქტის მიღების აუცილებელ პირობას.

თუ მომხმარებლის მიერ მითითებული მისამართი არასწორია ან/და ვერ ხერხდება მომხმარებელთან დაკავშირება შეძენილი ნივთი დაუბრუნდება მიმწოდებელს და kalo.ge აღარ განახორციელებს ხელმეორედ პროდუქტის ტრანსპორტირებას.

არასტანდარტული ნივთის შეძენის შემთხვევაში, მიწოდება მოხდება მომხმარებელთან შეთანხმებით.

მიტანის სერვისი – მთელი საქართველოს მასშტაბით.