პორტალის შესახებ

თანამედროვე რეალობაში აგრობიზნესის წარმატება შეუძლებელია ციფრული კომუნიკაციის გარეშე. ხელმიუწვდომლობა ახალ ტექნოლოგიებსა და აგროტექნიკაზე, არასაკმარისი აგრარული და ვეტერინარული სერვისები, მეურნეთა არაეფექტური კავშირები ბაზარზე ის მცირედი ჩამონათვალია იმ გამოწვევების ფონზე, რომლის წინაშეც დგას დღეს ფერმერი საქართველოში. შრომის ნაყოფიერების, მოსავლიანობისა და პროდუქტიულობის დაბალი მაჩვენებლების გამო, ფერმერები ვერ ახერხებენ კვლავწარმოებასა და კაპიტალის დაგროვებას.

ამ გამოწვევების გასამკლავებლად პარტნიორი ორგანიზაციები და ექსპერტები გამოდიან აგროპორტალი kalo.ge-ის ინიციატივით.

აგროპორტალი – დამოუკიდებელი ციფრული პლატფორმა, როგორც მთავარი მაკავშირებელი რგოლი აგრარული ბაზრის მონაწილეთა პრაქტიკული ჩართულობისთვის, არის ერთგვარი ბიძგი დარგთან დაკავშირებული ყველა სუბიექტისთვის, რათა მათ ფოკუსირება მოახდინონ ტექნოლოგიების დანერგვასა და ციფრულ ბაზარზე მოქმედების ერთიანი წესებით კომუნიკაციაზე.

გასაღების ბაზრის მიგნებისთვის აგროპორტალი თითოეული მომხმარებლისთვის გახდება გზამკვლევი და შესაბამისად, ისინი წარმოებასა და მომსახურებას წარმართავენ უფრო მიზნობრივად, თავისუფლად და საბოლოო სარგებლის მისაღებად.