იარამილა NPK 16-27-7

  • YaraMila™ 16-27-7 სასოფლო-სამეუ­რ­ნეო კულ­ტუ­რების­თ­ვის განკუთვნილი კომპ­ლე­ქ­­სური, გრანულირებული NPK სასუქია. სასუქი გამოირჩევა ფოსფორის მაღა­ლი შემ­ცველობით. ასევე შეი­ცავს აზოტს, როგორც მყისიერად ხელ­მი­საწვდომ ნიტრატულ ასევე ნელა ათვისებადი ამონიუმის ფორმით.
  • YaraMila™  16-27-7 კვებავს კულ­ტურას მთელი სე­ზო­ნის განმავლობაში.
ხელმისაწვდომობა:

მარაგშია

80,04 

ორას ლარს ზემოთ
უფასო მიტანა

მარაგშია 4679

გრანულირებული მინერალური სასუქი – იარამილა NPK 16-27-7

 

YaraMila™ 16-27-7 სასოფლო-სამეუ­რ­ნეო კულ­ტუ­რების­თ­ვის განკუთვნილი კომპ­ლე­ქ­­სური, გრანულირებული NPK სასუქია. სასუქი გამოირჩევა ფოსფორის მაღა­ლი შემ­ცველობით. ასევე შეი­ცავს აზოტს, როგორც მყისიერად ხელ­მი­საწვდომ ნიტრატულ ასევე ნელა ათვისებადი ამონიუმის ფორმით.

 

YaraMila™  16-27-7 კვებავს კულ­ტურას მთელი სე­ზო­ნის განმავლობაში.

 

YaraMila™ 16-27-7 მდი­დარია ფოსფორით და ამიტომ მისი გამოყენება განსაკუთ­რებით მიზან­შე­­წონილია შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე საბაზისო სასუ­ქის სახით. 

 

YaraMila™  16-27-7 შეიცავს ფოსფორს ხელ­მი­­ს­ა­წვ­დომი ფორ­მით, რაც ხელს უწყობს ფესვების აქტიურ ზრდას და უზრუნველ­ყოფს ახალგაზრდა მცენარეების კარგ საწყის ზრდას.

 

გოგირდი ერთ – ერთი მთავარი ელემენტია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მცე­ნარეში ყველა პროცესის ოპტიმალურად უზრუნველყოფისთვის.

 

სასუქი შეიცავს თუთიასაც, რომე­ლიც ძალზედ მნი­შ­ვ­ნელოვანი მიკროელემენტია. თუთია განსა­კუთრებით საჭიროა საშემოდ­გომო კულ­ტუ­რებისთვის. ამრიგად, YaraMila™ 16-27-7 უზრუნვე­ლყოფს მცენარეების კარგ საწყის ზრდას, კერძოდ კი, თუთიის მიმართ უფრო მაღალი მოთხოვ­ნების მქონე სასო­ფლო-სამეურ­ნეო კულტურებში.

 

ნივთიერება პროცენტული შემადგენლობა (%)
N (აზოტი) N (აზოტი სულ) 16
NH4 – ამონიუმის ფორმა 11.8
NO3 – ნიტრატული ფორმა 4.2
P2O5 – ფოსფორის პენტოქსიდი 27
K2O – კალიუმის ოქსიდი 7
S – გოგირდი 2
SO3 – გოგირდის ტრიოქსიდი 5
Zn – თუთია 0.1

 

,

იარამილა NPK 16-27-7

ხელმისაწვდომობა:

არ არის მარაგში

ორას ლარს ზემოთ
უფასო მიტანა
ნივთიერება პროცენტული შემადგენლობა (%)
N (აზოტი) N (აზოტი სულ) 16
NH– ამონიაკური ფორმა 11.8
NO– ნიტრატული ფორმა 4.2
P2O5 – ფოსფორის პენტოქსიდი 27
K2O – კალიუმის ოქსიდი 7
S – გოგირდი 2
SO– გოგირდის ტრიოქსიდი 5
Zn – თუთია 0.1

YaraMila™ 16-27-7 სასოფლო-სამეუ­რ­ნეო კულ­ტუ­რების­თ­ვის განკუთვნილი კომპ­ლე­ქ­­სური, გრანულირებული NPK სასუქია. სასუქი გამოირჩევა ფოსფორის მაღა­ლი შემ­ცველობით. ასევე შეი­ცავს აზოტს, როგორც მყისიერად ხელ­მი­საწვდომ ნიტრატულ ასევე ნელა ათვისებადი ამონიუმის ფორმით.

 

YaraMila™  16-27-7 კვებავს კულ­ტურას მთელი სე­ზო­ნის განმავლობაში.

 

YaraMila™ 16-27-7 მდი­დარია ფოსფორით და ამიტომ მისი გამოყენება განსაკუთ­რებით მიზან­შე­­წონილია შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე საბაზისო სასუ­ქის სახით.

 

YaraMila™  16-27-7 შეიცავს ფოსფორს ხელ­მი­­ს­ა­წვ­დომი ფორ­მით, რაც ხელს უწყობს ფესვების აქტიურ ზრდას და უზრუნველ­ყოფს ახალგაზრდა მცენარეების კარგ საწყის ზრდას.

 

გოგირდი ერთ – ერთი მთავარი ელემენტია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მცე­ნარეში ყველა პროცესის ოპტიმალურად უზრუნველყოფისთვის.

 

სასუქი შეიცავს თუთიასაც, რომე­ლიც ძალზედ მნი­შ­ვ­ნელოვანი მიკროელემენტია. თუთია განსა­კუთრებით საჭიროა საშემოდ­გომო კულ­ტუ­რებისთვის. ამრიგად, YaraMila™ 16-27-7 უზრუნვე­ლყოფს მცენარეების კარგ საწყის ზრდას, კერძოდ კი, თუთიის მიმართ უფრო მაღალი მოთხოვ­ნების მქონე სასო­ფლო-სამეურ­ნეო კულტურებში.